ราชมงคลพระนคร ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทย คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัด “กิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความเชื่อว่าเด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เราจึงต้องการผลักดัน ส่งเสริมเยาวชนที่มีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ต่อการเรียน มีผลการเรียนในเกณฑ์ที่ดีหรือได้รับรางวัลในการแข่งขันต่างๆ และอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 13 ปีในงาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2561

อธิการบดี กล่าวต่อว่า จึงเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติข้างต้นร่วมส่งผลงานเข้าคัดเลือกรางวัล “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2560 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานจาก Portfolio ในรอบแรก ต้องเข้าร่วมการนำเสนอผลงานและสัมภาษณ์ในการคัดเลือกรอบสอง ในวันที่ 8 มกราคม 2561 พร้อมลุ้นชิงโล่นายกรัฐมนตรี และเงินรางวัลมากกว่า 50,000 บาท และสิทธิเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2560 พร้อมสำเนาหลักฐาน ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่  กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rmutp.ac.th หรือ โทร 02-665-3777 ต่อ 6934 , 061-419-8189

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนให้เยาวชนทำความดีมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ทำดีต่อไปอย่างเข้มแข็ง พร้อมเป็นพลังสร้างสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่ามีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการทำกิจกรรม 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านจิตสาธารณะที่มีประโยชน์ และด้านการสืบสานวัฒนธรรมไทย” รศ.สุภัทรา กล่าว

ถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลง “มงคลแห่งพระราชา” และเพลง “ฉลองขวัญพระนคร”

กองสื่อสารองค์กร นำทีมงานเข้าถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลง “มงคลแห่งพระราชา” และเพลง “ฉลองขวัญพระนคร” โดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ศิลปินที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย (พณิชยการพระนคร) และนักศึกษาร่วมถ่ายทำมิวสิควิดีโอ เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีที่ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 2 ส่งต่ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนทรายทองวิทยา

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 2 เพื่อส่งมอบหนังสื่อ อุปกรณ์การศึกษา คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียนโรงเรียนทรายทองวิทยา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยครั้งนี้ได้รับจิตศรัทธาจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคหนังสือกว่า 1,300 เล่ม พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ อุปกรณ์การเรียน 300 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ทั้งนี้เชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนรักการอ่าน ใฝ่รู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

ประชุมพิจารณาข้อมูลภาพและเนื้อหา โครงร่างต้นฉบับ Pocket Book และวีดีโอบันทึกการแสดงละครเวที เสียงแห่งความจงรักภักดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า  เป็นประธานการพิจารณาข้อมูลภาพ เนื้อหา โครงร่างต้นฉบับ Pocket Book และวีดีโอบันทึกการแสดงละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love” ทั้งนี้มีรศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายประสานงานการจัดทำPocket Bookและวิดีโอ เข้าร่วมรับฟังในการประชุม นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร

ประชุมวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และสร้าง Application ของมหาวิทยาลัย

กองสื่อสารองค์กร จับมือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ประชุมวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และสร้าง Application ของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมทันสมัย โดยนักศึกษาและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึง สืบค้นข้อมูลและคลังภาพได้สะดวกรวดเร็ว วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร ราชมงคลพระนคร

ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และนางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี และเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนบ้านราชาวดี (ชาย) หรือ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

การตัดสินในรอบที่ 2 รางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการตัดสินรอบที่ 2 รางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย โดยน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกเข้าพรีเซนต์ผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และคุณกมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการข่าวโต๊ะการศึกษาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้อง AD & PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่วมทำดีถวายเป็นพระราชกุศล

18931

เจ้าหน้าที่กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมทำกิจกรรม ทำดี..น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำสำหรับติดเสื้อ เพื่อถวายความอาลัย จำนวน 500 ชิ้น
ขอเรียนเชิญบุคลากรศูนย์เทเวศร์ สามารถติดต่อรับได้ที่ กองสื่อสารองค์กร ศูนย์เทเวศร์

18933

ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน ตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี
1. ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ ให้ประชาชนน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย
2. ขอความร่วมมืองดจัดงานมหรสพและกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 1 เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอประกาศให้ทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร