ข่าว

ราชมงคลพระนคร ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทย คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัด “กิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความเชื่อว่าเด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เราจึงต้องการผลักดัน ส่งเสริมเยาวชนที่มีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ต่อการเรียน มีผลการเรียนในเกณฑ์ที่ดีหรือได้รับรางวัลในการแข่งขันต่างๆ และอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 13 ปีในงาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2561

อธิการบดี กล่าวต่อว่า จึงเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติข้างต้นร่วมส่งผลงานเข้าคัดเลือกรางวัล “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2560 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานจาก Portfolio ในรอบแรก ต้องเข้าร่วมการนำเสนอผลงานและสัมภาษณ์ในการคัดเลือกรอบสอง ในวันที่ 8 มกราคม 2561 พร้อมลุ้นชิงโล่นายกรัฐมนตรี และเงินรางวัลมากกว่า 50,000 บาท และสิทธิเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2560 พร้อมสำเนาหลักฐาน ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่  กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rmutp.ac.th หรือ โทร 02-665-3777 ต่อ 6934 , 061-419-8189

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนให้เยาวชนทำความดีมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ทำดีต่อไปอย่างเข้มแข็ง พร้อมเป็นพลังสร้างสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่ามีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการทำกิจกรรม 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านจิตสาธารณะที่มีประโยชน์ และด้านการสืบสานวัฒนธรรมไทย” รศ.สุภัทรา กล่าว