ข่าว

กองสื่อสารองค์การ ประกาศเจตจำนงสุจริต

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายศิริวัฒน์ สายสุนทร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์การ ได้นำทีมบุคลากรกองสื่อสารองค์การ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ตามนโยบายของ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความศรัทธา ความไว้วางใจของผู้รับบริการ ณ กองสื่อสารองค์การ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)