ข่าว

ราชมงคลพระนคร แสดงความยินดี 91 ปี กรมประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 91 ปี วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ