ข่าว

สื่อสารองค์การ ศึกษาดูงาน มจธ. – วอยซ์ทีวี

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมด้วย ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์การ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ศึกษาดูงานกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล พร้อมด้วย ผศ.ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย Digital Transformation และคุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา หัวหน้ากลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด มจธ. ให้การต้อนรับ ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการสื่อในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงาน บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด โดยมีคุณฤทธิกร มหาคชาภรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด ให้การต้อนรับ ซึ่งได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบออกอากาศ Social Media Channel ทาง YouTube