ข่าว

ราชมงคลพระนคร เดินหน้าทำแผนการสื่อสารรับความเสี่ยง

งานสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารการสื่อสารในภาวะความเสี่ยงและวิกฤติ ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสญจร ศูนยพณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร โดยมีดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมฯ และผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยมีการประชุมในประเด็นวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงพิจารณาลำดับความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงและวิกฤต