ข่าว

งานสื่อสารองค์การ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน RMUTP Vision Day ครั้งที่ 3

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 งานสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ RMUTP Vision Day ครั้งที่ 3/2566 โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นประธาน เพื่อติดตามความพร้อมจากคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดงาน RMUTP Vision Day ภายใต้แนวคิด The Next World - Beyond The Urban Society (โลกใบใหม่: การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี สู่ทุกมิติของสังคมเมือง) โดยจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ศูนย์พระนครเหนือ ราชมงคลพระนคร