ข่าว

คณะสถาปัตยกรรมฯ ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ลาว แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดสู่ชุมชน

DSC_1782

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ทางคณะได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ ดาสัก อุเทนทะปัญญา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สื่อการศึกษา ข้อมูล และงานวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน

“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผนึกกำลังเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงปลุกจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้ชุมชนและเยาวชนของจังหวัดหนองคาย ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์หลายโครงการ อาทิ โครงการค่ายนักออกแบบ มทร.พระนคร-เวียงจันทร์ สืบสานสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์อาเซียน โครงการวิจัยการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบยาสูบและการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยใบยาสูบสู่ชุมชน โครงการอบรมการทำเว็บไซต์แก่นักเรียนโรงเรียนพระธาตุบังพวนเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ชุมชน โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนพระธาตุบังพวน เป็นต้น” ธานีกล่าว

ทั้งนี้ในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ ได้รับเกียรติ์จากรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและนายพุธ สิมมาลาวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

DSC_1564DSC_1579DSC_1590DSC_1620DSC_1626DSC_1722DSC_1755DSC_1768DSC_1782
DSC_1795
DSC_1812DSC_1817DSC_1831DSC_1838DSC_1852