งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา

Posted Posted in ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน หน่วยงาน : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี […]

กองบริหารงานบุคคล

Posted Posted in ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครงาน การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน การพิจารณาเรื่องร้องเรียนกล่าวหา การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด […]

คู่มือการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน

Posted Posted in ประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานตรวจสอบภายใน กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา […]