คลังความรู้

Posted Posted in ประชาสัมพันธ์

คลังความรู้ ประจำปี 2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองสื่อสารองค์กร บันทึกเรื่องเล่า […]

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9

Posted Posted in ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 หนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล […]

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Posted Posted in ประชาสัมพันธ์

คู่มือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คู่มือแจ้งสำเร็จการศึกษา คู่มือลงทะเบียน คู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ_Part1 คู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ_Part2 […]

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

Posted Posted in ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี […]