ราชมงคลพระนคร เสริมศักยภาพนักสื่อสารองค์กร ยุค 4.0

Posted Posted in ข่าว

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ระหว่างวันที่ 8–9 […]

ขอเชิญบุคลากร ราชมงคลพระนคร ร่วมประกวด “ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น”

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประกวด “ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น” สมัครได้ตั้งแต่ […]

ขอเชิญบุคลากร ราชมงคลพระนคร ร่วมประกวด”ผู้มีบุคลิกภาพดี”

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประกวด “ผู้มีบุคลิกภาพดี” สมัครได้ตั้งแต่ […]

การประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี […]

ประชุมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าว

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย […]

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์

Posted Posted in ข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเว็บไซต์ กองสื่อสารองค์กรร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์” โดยรศ.วิมลพรรณ อาภาเวท […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่น

Posted Posted in ข่าว

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่น โดยได้รับเกียรติจาก อ.เกษม […]