การประชุม “การดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย”

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานการประชุม “การดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย” โดยได้ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินโครงการเลิกเพื่อรักษ์ เพื่อรณรงค์การลดใช้โฟมและพลาสติกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารที่กำกับดูแลงานสื่อสารองค์กรและนักประชาสัมพันธ์ทั้ง 9 คณะเข้าร่วม ณ ห้อง AD&PR Presentation คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

 

การตัดสินรอบชิงชนะเลิศการประกวด “เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560” ปีที่ 2

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานตัดสินรอบชิงชนะเลิศการประกวด “เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560” ปีที่ 2 โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 15 คนจากทั่วประเทศมานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคุณกมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการข่าวโต๊ะการศึกษาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 และมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศผลรอบชิงชนะเลิศในงาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good kids For Good Society เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์พณิชยการพระนคร ในวันที่ 18 มกราคม 2561

ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญ ในกิจกรรม “เลิกเพื่อรักษ์” เพื่อชิงทุนการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมประกวดคำขวัญ ในกิจกรรม “เลิกเพื่อรักษ์” รณรงค์เลิกใช้พลาสติกและโฟม เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ตั้งแต่บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2560 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปัญหาภาวะโลกร้อน ให้สอดคล้องกับการเป็น Green University ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เด็กดีเพื่อสังคมไทย 2560

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม เด็กดีเพื่อสังคมไทย 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ราชมงคลพระนคร ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทย คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัด “กิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความเชื่อว่าเด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เราจึงต้องการผลักดัน ส่งเสริมเยาวชนที่มีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ต่อการเรียน มีผลการเรียนในเกณฑ์ที่ดีหรือได้รับรางวัลในการแข่งขันต่างๆ และอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 13 ปีในงาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2561

อธิการบดี กล่าวต่อว่า จึงเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติข้างต้นร่วมส่งผลงานเข้าคัดเลือกรางวัล “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2560 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานจาก Portfolio ในรอบแรก ต้องเข้าร่วมการนำเสนอผลงานและสัมภาษณ์ในการคัดเลือกรอบสอง ในวันที่ 8 มกราคม 2561 พร้อมลุ้นชิงโล่นายกรัฐมนตรี และเงินรางวัลมากกว่า 50,000 บาท และสิทธิเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2560 พร้อมสำเนาหลักฐาน ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่  กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rmutp.ac.th หรือ โทร 02-665-3777 ต่อ 6934 , 061-419-8189

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนให้เยาวชนทำความดีมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ทำดีต่อไปอย่างเข้มแข็ง พร้อมเป็นพลังสร้างสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่ามีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการทำกิจกรรม 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านจิตสาธารณะที่มีประโยชน์ และด้านการสืบสานวัฒนธรรมไทย” รศ.สุภัทรา กล่าว

ถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลง “มงคลแห่งพระราชา” และเพลง “ฉลองขวัญพระนคร”

กองสื่อสารองค์กร นำทีมงานเข้าถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลง “มงคลแห่งพระราชา” และเพลง “ฉลองขวัญพระนคร” โดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ศิลปินที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย (พณิชยการพระนคร) และนักศึกษาร่วมถ่ายทำมิวสิควิดีโอ เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีที่ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 2 ส่งต่ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนทรายทองวิทยา

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 2 เพื่อส่งมอบหนังสื่อ อุปกรณ์การศึกษา คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียนโรงเรียนทรายทองวิทยา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยครั้งนี้ได้รับจิตศรัทธาจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคหนังสือกว่า 1,300 เล่ม พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ อุปกรณ์การเรียน 300 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ทั้งนี้เชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนรักการอ่าน ใฝ่รู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

ประชุมพิจารณาข้อมูลภาพและเนื้อหา โครงร่างต้นฉบับ Pocket Book และวีดีโอบันทึกการแสดงละครเวที เสียงแห่งความจงรักภักดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า  เป็นประธานการพิจารณาข้อมูลภาพ เนื้อหา โครงร่างต้นฉบับ Pocket Book และวีดีโอบันทึกการแสดงละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love” ทั้งนี้มีรศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายประสานงานการจัดทำPocket Bookและวิดีโอ เข้าร่วมรับฟังในการประชุม นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร

ประชุมวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และสร้าง Application ของมหาวิทยาลัย

กองสื่อสารองค์กร จับมือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ประชุมวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และสร้าง Application ของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมทันสมัย โดยนักศึกษาและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึง สืบค้นข้อมูลและคลังภาพได้สะดวกรวดเร็ว วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร ราชมงคลพระนคร