ข่าว

คัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปีที่ 3

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านการคัดเลือก 15 คนสุดท้าย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยจัดให้มีการประกาศผลรางวัล พร้อมมอบถ้วยนายกรัฐมนตรี และเงินรางวัลรวมมากกว่า 50,000 บาท ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 14 ปี ได้จัดงานภายใต้ชื่อ “14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN”