ข่าว

พิธีมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลให้กับเยาวชนที่เข้ารอบทั้ง 15 คนสุดท้าย ในโครงการเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 4 ภายใต้แนวคิด “พลังจิตอาสาสร้างชาติ” สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นายเจษฎา เรือนนา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้รับถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 นายศุภณัฐ เดชรักษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศุภกานต์ นวรัตนารมย์ รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนเกิดพลังมุ่งมั่น ตั้งใจทำความดี อุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)