ข่าว

ติวเข้ม Smart PR ยุค 4.0 ครั้งที่ 1

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรม Smart PR ครั้งที่ 1 โดยมีนักประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการถ่ายภาพประกอบข่าว จัดโดยกองสื่อสารองค์กร ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร วันที่ 29 ธันวาคม 2561