ข่าว

อบรมถ่ายภาพ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารองค์กร ระยะที่ 2 ในด้านการถ่ายภาพ เพื่อนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีรศิลป์ พรเลิศศิลป์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ราชมงคลพระนคร

OLYMPUS DIGITAL CAMERA