ประชาสัมพันธ์

สำนักงานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน

 หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน

สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การให้บริการแก่บุคคลภายใน เรื่อง

 1. การตรวจสอบหน่วยรับตรวจภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความมั่นใจในความถูกต้อง เชื่อถือได้     ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านการเงิน
 2. การให้บริการคำปรึกษาแนะนำในเรื่องของระเบียบต่างๆ เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ

 

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. การตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
  1. จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดตรวจให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบ
  2. เข้าตรวจสอบเรื่องที่กำหนดในแผนการตรวจสอบ
  3. เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นดำเนินการแจ้งผลให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจได้รับทราบและรับฟัง     ข้อเสนอแนะต่างๆ
  4. จัดทำร่างรายงานส่งให้หน่วยรับตรวจพิจารณาก่อนจัดทำรายงานการตรวจสอบ
  5. เสนอรายงานผลการตรวจสอบให้อธิการบดีลงนามและจัดส่งหน่วยรับตรวจ
  6. ติดตามหน่วยรับตรวจให้แจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
 1. ช่องทางให้บริการปรึกษา แนะนำ ได้แก่

– Face Book    :         Audit Rmutp

– Website       :         audit.offpre.rmutp.ac.th

– โทรศัพท์        :         02-6653767 ต่อ 6021 , 6087 , 6468

02-6653768 ต่อ 6095

– โทรสาร         :         02-6653766