ข่าว

ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และนางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี และเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนบ้านราชาวดี (ชาย) หรือ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ