ข่าว

ราชมงคลพระนคร เสริมศักยภาพนักสื่อสารองค์กร ยุค 4.0

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ระหว่างวันที่ 8–9 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้สอดรับกับการทำงานในยุคดิจิทัล พร้อมนำมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งหัวข้อการอบรมประกอบด้วย บทบาทหน้าที่นักสื่อสารองค์กรในยุคใหม่ ได้รับเกียรติจากคุณเหมือนฝัน นิลคูหา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ โมเมนโต้ จำกัด, กลยุทธ์และทิศทางการสื่อสาร ปี 2562 โดยรศ.วิมลพรรณ อาภาเวท,  เกาะกระแส แชร์ทุกเทคนิค การปั้นเนื้อหาออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยคุณกนกพร  ประสิทธิ์ผล ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ThaiPBS และการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยคุณณัฐวุฒิ วากะดวน นักวิชาการศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV