ข่าว

ราชมงคลพระนคร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม ๘๘ พรรษา

S__18931789

……….รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย วางพานพุ่มดอกไม้สดกลีบกุหลาบทรงเครื่องถวายเป็นราชสดุดี พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้บริหารจาก กองพัฒนานักศึกษา กองศิลปวัฒนธรรม นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และ ผู้นำนักศึกษากว่า ๒๐ คน โดยมีหัวหน้าคณะในพิธี พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๒๓ หน่วยงาน กว่า ๔๐๐ คน เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณด้านหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน พระราชวังสวนจิตรลา ถนนพระราม ๕ กรุงเทพมหานคร

……….ในการมหามงคลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ เป็นผู้ออกรับเครื่องราชสักการะ กำหนดการเริ่มเวลา ๐๘.๔๕ น. ริ้วขบวนเริ่มเดินจากบริเวณหน้าเวทีสวนจิตร สวนสัตว์ดุสิต ข้ามสะพานพร้อมตั้งแถวหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน สวนจิตรลดา จากนั้นเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง แจ้งลำดับขั้นตอนในพิธี รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง ถึงหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน สวนจิตรลดา วงดุริยางค์จากโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป หัวหน้าคณะ เปิดกรวยดอกไม้สดถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล นำผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ตามลำดับ ผู้ออกรับเครื่องราชสักการะกล่าวต้อนรับ และกลับเข้าด้านในประตูพระวรุณอยู่เจน สวนจิตรลดา วงดุริยางค์ฯ บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมถ่ายภาพบริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน สวนจิตรลดา เสร็จสิ้นพิธีมหามงคล เวลา ๙.๔๕ น.

……….อนึ่ง สำหรับประวัติความเป็นมาของประตู “พระวรุณอยู่เจน” นั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีวางศิลาพระฤกษ์พระตำหนัก เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๕๖ ได้พระราชทานนามทุ่งส้มป่อยว่า “สวนจิตรลดา” และพระราชทานนามพระตำหนักว่า “พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน” บริเวณรอบพระตำหนักมีการขุดคูและทำกำแพงรั้วเหล็กโดยรอบ มีประตู ๔ ทิศ พระราชทานชื่อตามเจ้าของสวนจิตรลดาและท้าวโลกบาล คือ ทิศตะวันออกชื่อ “พระอินทร์อยู่ชม” ทิศใต้ชื่อ “พระยมอยู่คุ้น” ทิศตะวันตกชื่อ “พระวรุณอยู่เจน” และทิศเหนือชื่อ “พระกุเวนอยู่เฝ้า” ในปัจจุบันเป็นทางเข้าออกได้เพียง ๓ ทิศ เว้นทิศตะวันออก มีสะพาน ๒ สะพาน มีประตูน้ำ ๒ ประตู และมีซุ้มทหารยาม ๓๐ ซุ้ม ความสำคัญของประตู “พระวรุณอยู่เจน” เป็นประตูสำหรับเสด็จพระราชดำเนิน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ข่าว : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ข้อมูล : ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ : งานกิจกรรมนักศึกษา

98259S__18931787S__18931788S__18931790S__18931791