ข่าว

ราชมงคลพระนคร จับมือผู้ว่าหนองคาย และรร.พระธาตุบังพวนวิทยา บูรณาการวิชาการ หวังนำความรู้พัฒนาชุมชน

DSC_1001-1

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา หวังถ่ายทอดความรู้เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ OTOP และเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองคาย สามารถดำเนินการต่อยอดธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าผสมผสานเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยจะเข้าไปสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู้สมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านการตลาดและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงพาณิชย์และการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของชุมชน เพื่อสร้างศักยภาพโอกาสสู่ SMEs รวมทั้งการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาไปพร้อมกันด้วย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิจัยระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับ นายนุชา อินทรสูต ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิจัยสู่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้จัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่20 ธันวาคม 2558 ณ วัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย

DSC_0372DSC_0428DSC_0629DSC_0665DSC_0723DSC_0775DSC_0802DSC_0833DSC_0855DSC_0863DSC_0878DSC_0886DSC_0902DSC_1011DSC_0702DSC_1023DSC_0603

DSC_1194