ข่าว

ประชุมวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และสร้าง Application ของมหาวิทยาลัย

กองสื่อสารองค์กร จับมือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ประชุมวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และสร้าง Application ของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมทันสมัย โดยนักศึกษาและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึง สืบค้นข้อมูลและคลังภาพได้สะดวกรวดเร็ว วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร ราชมงคลพระนคร