ข่าว

ประชุมพิจารณาข้อมูลภาพและเนื้อหา โครงร่างต้นฉบับ Pocket Book และวีดีโอบันทึกการแสดงละครเวที เสียงแห่งความจงรักภักดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า  เป็นประธานการพิจารณาข้อมูลภาพ เนื้อหา โครงร่างต้นฉบับ Pocket Book และวีดีโอบันทึกการแสดงละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love” ทั้งนี้มีรศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายประสานงานการจัดทำPocket Bookและวิดีโอ เข้าร่วมรับฟังในการประชุม นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร