ประชาสัมพันธ์

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน

หน่วยงาน : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การให้บริการแก่บุคคลภายนอก เรื่อง การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

ขั้นตอนการให้บริการ

  • สถานประกอบการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
  • ติดต่อประสานงานเพื่อขอรายละเอียดของสถานประกอบการ
  • งานแนะแนวฯ ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ถึง 9 คณะ/หน่วยงานในสังกัด
  • นำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ของกองพัฒนานักศึกษา “ตำแหน่งงานว่าง”