ประชาสัมพันธ์

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน

หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การให้บริการแก่บุคคลภายนอก เรื่อง การจัดฝึกอบรมนักศึกษา

ขั้นตอนการให้บริการ

  • ประสานงานคณะ
  • ประชาสัมพันธ์งาน
  • รับสมัครนักศึกษา
  • จัดกิจกรรม
  • รายงานผล