ข่าว

งานสื่อสารองค์การ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน RMUTP Vision Day ครั้งที่ 2

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 งานสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ RMUTP Vision Day ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นประธาน เพื่อติดตามความพร้อมในการจัดงาน RMUTP Vision Day ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ศูนย์พระนครเหนือ ราชมงคลพระนคร ซึ่งภายในงานมีการแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายราชมงคลพระนคร และแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อน พร้อมทั้งเปิดให้เยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ นิทรรศการผลงานวิจัย การบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ศูนย์เทเวศร์