ข่าว

งานสื่อสารองค์การ จัดคัดเลือกผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 งานสื่อสารองค์การ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) จัดคัดเลือกผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีรศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ สำหรับการคัดเลือกครั้งนี้มีผู้เข้ารับการคัดเลือกสายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์เกชา ลาวงษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผศ.วัชรพงษ์ สูงปานเขา อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ส่วนผู้เข้ารับการคัดเลือกสายสนับสนุน ได้แก่ นายกฤตเมธ รองรัตน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นางสาวพลอยไพลิน ศรีน้อย คณะบริหารธุรกิจ นายกฤษณ์ จำนงนิตย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวนันทัธยาภรณ์ สมิตินันทน์ กองบริหารงานบุคคล นายเกียรตินันต์ ลงทอง กองพัฒนานักศึกษา นายสุนทร เหรียญจื้อ วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ ทั้งนี้จะมีการประกาศผลภายหลังการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลิกภาพดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2566 และผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จะเข้ารับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 18 มกราคม 2566