ประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการ

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน

หน่วยงาน : งานสวัสดิการ

สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การให้บริการแก่บุคคลภายนอก เรื่อง ทุนการศึกษา (จากหน่วยงานภายนอก)

ขั้นตอนการให้บริการ

  • รับเรื่อง
  • เสนออธิการบดีเพื่อทราบและมอบ
  • กองพัฒนานักศึกษา ทำหนังสือแจ้งคณะ และนักศึกษาที่ได้รับทุน
  • กองพัฒนานักศึกษา ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ให้ทุน
  • งานสวัสดิการ ส่งรายละเอียดการได้ทุนให้กับงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา
  • งานสวัสดิการจัดเก็บเอกสารทำแฟ้มทุนการศึกษา