ประชาสัมพันธ์

งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน

หน่วยงาน : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา

สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การให้บริการแก่บุคคลภายนอก เรื่อง ระบบสารสนเทศกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคิปกิจกรรมนักศึกษา)

ขั้นตอนการให้บริการ

  • นักศึกษา เขียนคำร้องขอรับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  • ชำระเงิน ฉบับละ 50 บาท ที่กองคลัง ศูนย์เทเวศร์
  • รอรับเอกสารที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา (แต่ละคณะ) ภายใน 30 วัน