ประชาสัมพันธ์

งานกีฬา

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน 

หน่วยงาน : งานกีฬา

สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การให้บริการแก่บุคคลภายนอก เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น

ขั้นตอนการให้บริการ

  • นำประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาลงเว็บไซด์ของกองพัฒนานักศึกษา
  • ผู้สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์ของงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา

ผู้สนใจสามารถเข้ามาติดต่อได้โดยตรงที่งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา