ประชาสัมพันธ์

งานกิจกรรมนักศึกษา

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักศึกษา

สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การให้บริการแก่บุคคลภายนอก เรื่อง การจัดกิจกรรมนักศึกษา

ขั้นตอนการให้บริการ

  • ประสานงานวางแผนการจัดกิจกรรม
  • เสนออนุมัติโครงการ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินโครงการ
  • สรุปแผนรายงานผล