กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ข่าว

กิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ณ ศูนย์พระนครเหนือ

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร นำทีมจัดกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะที่ 1 เพื่อรณรงค์การเลิกใช้โฟมและพลาสติกให้กับบุคลากรของราชมงคลพระนครเป็นครั้งสุดท้าย ณ บริเวณโถงอาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) มีผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ทั้งนี้จะจัดกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะที่ 2 เพื่อรณรงค์การเลิกใช้โฟมและพลาสติกให้กับนักศึกษาทั้ง 4 ศูนย์ เร็วๆนี้