ข่าว

การประชุม “การดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย”

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานการประชุม “การดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย” โดยได้ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินโครงการเลิกเพื่อรักษ์ เพื่อรณรงค์การลดใช้โฟมและพลาสติกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารที่กำกับดูแลงานสื่อสารองค์กรและนักประชาสัมพันธ์ทั้ง 9 คณะเข้าร่วม ณ ห้อง AD&PR Presentation คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)