ข่าว

การประชุมคณะกรรมการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 งานสื่อสารองค์การ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมคณะกรรมการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล ครั้งที่ 2/2566 โดยดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นประธาน พิจารณาโครงการ RMUTP Vision Day ภายใต้หัวข้อ The Next World – Beyond the Urban Society โลกใบใหม่ การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี สู่ทุกมิติของยุคสังคมเมือง เพื่อให้ประชาคม บุคลากร นักศึกษา ภาคอุตสาหกรรม โรงเรียนในเครือข่าย และสื่อมวลชน ได้รับทราบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 ผ่านการจัดงานแถลงข่าววิสัยทัศน์ รวมถึงการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ (ศูนย์พระนครเหนือ) ซึ่งเป็นเตรียมความพร้อมในการจัดงาน นอกจากนี้ ร่วมหารือแผนการสื่อสารภาวะวิกฤติ (Crisis) และโครงการหนังสือเพื่อน้อง ประจำปี 2566