ข่าว

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ RMUTP Vision Day ครั้งที่ 1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 งานสื่อสารองค์การ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ RMUTP Vision Day ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน RMUTP Vision Day ภายใต้หัวข้อ The Next World – Beyond the Urban Society โลกใบใหม่ การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี สู่ทุกมิติของยุคสังคมเมือง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Digital Boardcast ชั้น 2 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ศูนย์พระนครเหนือ และเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบเพื่อเตรียมงาน