ข่าว

การตัดสินในรอบที่ 2 รางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการตัดสินรอบที่ 2 รางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย โดยน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกเข้าพรีเซนต์ผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และคุณกมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการข่าวโต๊ะการศึกษาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้อง AD & PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร