ข่าว

กองสื่อสารองค์การ ประชุมหารือแนวทางการทำประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร

วันที่ 28 มีนาคม 2566 กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์การ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ เป็นประธาน เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานสื่อสารองค์การของหน่วยงานด้านการสอน 9 คณะ 2 สถาบัน 1 วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนระดับสำนัก ให้สอดรับกับอัตลักษณ์ฉบับปรับปรุงใหม่ของมหาวิทยาลัย พร้อมนำมาใช้ในการพัฒนาการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์การทั้งภายในและภายนอกเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป นอกจากนี้ยังร่วมกันรือการจัดกิจกรรมเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ และการผลิตวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย