ข่าว

กองสื่อสารองค์การ ติวเข้มพัฒนาเว็บรองรับ QS Stars University

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการจัดลำดับ QS Stars University Rankings โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี ราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีรศ. วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาเนื้อหา ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของหน่วยงานระดับคณะให้มีความทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของผู้ใช้เว็บไซต์ เพื่อรองรับการจัดลำดับ QS Stars University Rankings ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยในด้านการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมในระดับสากล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ภารวี ศรีกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คุณปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์ กองสื่อสารองค์การ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานด้านเว็บไซต์จาก 9 คณะ 2 สถาบัน 1 วิทยาลัย ร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้อง Big Data Virtual Lab อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์