ประชาสัมพันธ์

กองคลัง

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน

หน่วยงาน : กองคลัง

สังกัดสำนักงานอธิการบดี

 

การให้บริการแก่บุคคลภายนอก เรื่อง การรับเงินและการจ่ายเงิน

 

ขั้นตอนการให้บริการ

  • การรับชำระเงิน

1) นักศึกษายื่นใบคำร้องขอเอกสารที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบแล้ว

2) ชำระเงินตามจำนวน

3) รับใบเสร็จรับเงินพร้อมเอกสารคำร้อง

4) ขอรับเอกสารที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  • การจ่ายเงินด้วยเช็ค

1) แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมขอใบเสร็จรับเงิน

2) ผู้มีสิทธิมาติดต่อรับเช็ค

3) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีสิทธิไม่ได้มารับด้วยตนเอง)

4) ตรวจสอบเอกสาร

5) ลงลายมือชื่อที่ขั้วเช็ค , ทะเบียนคุมเช็ค

6) ยื่นใบเสร็จรับเงินให้เจ้าหน้าที่

7) รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  • จ่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1) จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

2) แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมขอใบเสร็จรับเงิน

3) ยื่น/ส่งใบเสร็จรับเงินให้เจ้าหน้าที่

4) รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย