การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 หนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสากลในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยอันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย องค์ความรู้ และระเบียบวิธีวิจัยใหม่ๆ ระหว่างนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่งมุ่งเน้นผลักดันแนวคิดการพัฒนาด้านสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่สังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 หัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล ( ICON SCI the 9 th RMUTP International Conference on Science, technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges Towards the Digital Society ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจัล
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวต่อว่า ปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านวิศวกรรมนวัตกรรมและวิศวกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านความยั่งยืนของสิ่งทอและเสื้อผ้าและด้านการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของ Applied Mechanics and Materials และวารสารวิชาการของ Economic Modelling

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้วย อาทิ ตู้อ่านฉลากยาสามัญประจำบ้านแบบอาร์เอฟไอดีควบคุมด้วยอาดุยโน่ BLUE Flame FC-Bike 97 ชุดแก็สไฮโดรเจนจากพลังน้ำสำหรับรถจักรยานยนต์พลังงานร่วม เว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าทอมือ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6071
หรือลงทะเบียนร่วมการประชุมได้ที่เว็บไซต์ http://iconsci.rmutp.ac.th

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

กองพัฒนานักศึกษา

งานสวัสดิการ

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน

หน่วยงาน : งานสวัสดิการ

สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การให้บริการแก่บุคคลภายนอก เรื่อง ทุนการศึกษา (จากหน่วยงานภายนอก)

ขั้นตอนการให้บริการ

 • รับเรื่อง
 • เสนออธิการบดีเพื่อทราบและมอบ
 • กองพัฒนานักศึกษา ทำหนังสือแจ้งคณะ และนักศึกษาที่ได้รับทุน
 • กองพัฒนานักศึกษา ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ให้ทุน
 • งานสวัสดิการ ส่งรายละเอียดการได้ทุนให้กับงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา
 • งานสวัสดิการจัดเก็บเอกสารทำแฟ้มทุนการศึกษา

 

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน

หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การให้บริการแก่บุคคลภายนอก เรื่อง การจัดฝึกอบรมนักศึกษา

ขั้นตอนการให้บริการ

 • ประสานงานคณะ
 • ประชาสัมพันธ์งาน
 • รับสมัครนักศึกษา
 • จัดกิจกรรม
 • รายงานผล

งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน

หน่วยงาน : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา

สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การให้บริการแก่บุคคลภายนอก เรื่อง ระบบสารสนเทศกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคิปกิจกรรมนักศึกษา)

ขั้นตอนการให้บริการ

 • นักศึกษา เขียนคำร้องขอรับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 • ชำระเงิน ฉบับละ 50 บาท ที่กองคลัง ศูนย์เทเวศร์
 • รอรับเอกสารที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา (แต่ละคณะ) ภายใน 30 วัน