สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

กองพัฒนานักศึกษา

งานสวัสดิการ

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน

หน่วยงาน : งานสวัสดิการ

สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การให้บริการแก่บุคคลภายนอก เรื่อง ทุนการศึกษา (จากหน่วยงานภายนอก)

ขั้นตอนการให้บริการ

 • รับเรื่อง
 • เสนออธิการบดีเพื่อทราบและมอบ
 • กองพัฒนานักศึกษา ทำหนังสือแจ้งคณะ และนักศึกษาที่ได้รับทุน
 • กองพัฒนานักศึกษา ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ให้ทุน
 • งานสวัสดิการ ส่งรายละเอียดการได้ทุนให้กับงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา
 • งานสวัสดิการจัดเก็บเอกสารทำแฟ้มทุนการศึกษา

 

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน

หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การให้บริการแก่บุคคลภายนอก เรื่อง การจัดฝึกอบรมนักศึกษา

ขั้นตอนการให้บริการ

 • ประสานงานคณะ
 • ประชาสัมพันธ์งาน
 • รับสมัครนักศึกษา
 • จัดกิจกรรม
 • รายงานผล

งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน

หน่วยงาน : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา

สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การให้บริการแก่บุคคลภายนอก เรื่อง ระบบสารสนเทศกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคิปกิจกรรมนักศึกษา)

ขั้นตอนการให้บริการ

 • นักศึกษา เขียนคำร้องขอรับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 • ชำระเงิน ฉบับละ 50 บาท ที่กองคลัง ศูนย์เทเวศร์
 • รอรับเอกสารที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา (แต่ละคณะ) ภายใน 30 วัน

 

งานบริหารทั่วไป

ข้อมูลการให้และรับบริการที่มีคุณภาพของหน่วยงาน

หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป

สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การให้บริการแก่บุคคลภายนอก เรื่อง รับ – ส่ง หนังสือภายใน / ภายนอก

ขั้นตอนการให้บริการ

 • รับเรื่อง – ส่งมอบเจ้าของเรื่อง
 • เสนอผู้อำนวยการ – เสนออธิการบดี
 • ส่งเรื่อง – เสนอผู้อำนวยการ / เสนออธิการบดี ลงนาม
 • ออกเลข
 • ทางระบบ E-doc / ไปรษณีย์