แผนที่ทั้ง 4 ศูนย์

ศูนย์เทเวศร์

399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
(สำนักงานอธิการบดี, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ศูนย์โชติเวช

168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
(คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)

ศูนย์พณิชยการพระนคร

88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์)

517 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น)

ศูนย์พระนครเหนือ

1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์)

 

rmutp.qrcode1