ข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์

อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเว็บไซต์

กองสื่อสารองค์กรร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์” โดยรศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานดูแลข้อมูลบนเว็บไซต์ ตัวแทนจาก 9 คณะ และหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมจำนวน 50 คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจงานที่เกี่ยวกับเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้อง Big Data Virtual Lab อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561