ข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพิธีกร (MC RMUTP)

กองสื่อสารองค์กร ราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพิธีกร (MC RMUTP) โดยรศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมอบรม 2 วัน จำนวน 58 คน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้ อาทิ คุณพนิตนาฏ ฉัตรวิไล อดีตบรรณาธิการข่าว พิธีกรและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE HD และผู้ก่อตั้งสถาบันการสื่อสาร The Spoken Arts มาร่วมบรรยายในหัวข้อ“พูดพรีเซ็นต์อย่างพิธีกรมืออาชีพ” นอกจากนี้ยังมีคุณสุพิมล ภาชนะ AVP Sales Support ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บรรยายหัวข้อ“บทบาทหน้าที่ของพิธีกร” และอาจารย์สรัณยา มังคละคุปต์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บรรยายหัวข้อ “บุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของพิธีกร” ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย (4201) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2561