หน่วยงานภายใน

บทบาทหน้าที่ กองสื่อสารองค์การ

กองสื่อสารองค์การ (Corporate Communication Division) มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน สื่อสารการตลาด สื่อออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบและเป็นที่รู้จัก การบริหารภาวะวิกฤติประเด็นข่าวของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) ปัจจุบัน ได้กำหนดโครงสร้าง การปฏิบัติงานไว้ จำนวน 4 งาน ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่สนับสนุนการดำเนินของกองสื่อสารองค์การ โดยมีบทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และอำนวยการให้การบริหารจัดการของกองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากร บทบาทหน้าที่ของงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

 • งานด้านสารบรรณและเอกสารการพิมพ์ต่าง ๆ
 • งานด้านบุคลากร
 • งานด้านพัสดุและครุภัณฑ์
 • งานด้านแผนและงบประมาณ
 • งานด้านการเงินและบัญชี
 • งานด้านจัดการประชุมต่าง ๆ
 • งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานด้านจัดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • งานด้านการจัดการความรู้(KM)
 • งานด้านธุรการต่างๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานด้านสารบรรณ

2. งานสื่อสารมวลชน

งานสื่อสารมวลชน กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารองค์การผ่านช่องทางของสื่อที่เหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบันทึกภาพและคัดเลือกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบการเขียนและ
ส่งข่าวเพื่อการสื่อสารองค์การ การรวบรวมข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ บทบาทหน้าที่ของงานสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย

 • เขียนข่าวและบทความประกอบข่าวต่างๆเพื่อใช้เผยแพร่
 • ผลิตเอกสารข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อส่งไปเผยแพร่
 • บันทึกภาพข่าว
 • จัดประชุมและฝึกอบรมด้านการสื่อสารองค์การ
 • จัดงานแถลงข่าว ต้อนรับดูแลสื่อมวลชน
 • จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์
 • ปฎิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หนังสือพิมพ์ Newsletter

ข่าวลงหนังสือพิมพ์

3. งานบริหารสื่อใหม่

งานบริหารสื่อใหม่ เป็นงานกำหนดความคิดสร้างสรรค์สื่อ เพื่อใช้ในการสื่อสารองค์การทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยดำเนินการจัดทำแผนการผลิตสื่อออนไลน์ ผลิตและออกแบบแบนเนอร์เพื่อการสื่อสาร บันทึกภาพวิดีโอเพื่อผลิตคลิปข่าว สกู๊ปข่าว เพื่อการเผยแพร่ รวมทั้งการ
อัฟเดทข้อมูลข่าวของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของงานบริหารสื่อใหม่ ประกอบด้วย

 • เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อใหม่ (Social Media ) เพื่อการสื่อสารองค์การ
 • ออกแบบและผลิตไฟล์ทางกราฟฟิกต่างๆ เพื่อสำหรับใช้เผยแพร่ในสื่อใหม่ (Social Media ) อาทิ Website Facebook Instagram Twitter Youtube และ สื่อ Digital Signage (จอLED)
 • บันทึกภาพวิดีโอ เพื่อจัดทำคลิปข่าว สกู๊ปข่าว เผยแพร่บนสื่อออนไลน์
 • บริหารและควบคุมดูแลช่องทางสื่อใหม่ (Social Media )
 • วางแผน พัฒนาระบบ และบำรุงรักษาช่องทางสื่อสมัยใหม่ (Social Media )
 • ปฎิบัติงานด้านบริหารสื่อใหม่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ช่องทางการติดตามข่าวสารออนไลน์

การผลิตสื่อกราฟฟิก

บันทึกภาพวิดีโอ

4. งานสื่อสารการตลาด

งานสื่อสารการตลาด เป็นงานที่ต้องกำหนดแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การสื่อสารตราสินค้า ด้วยการนำกิจกรรมการตลาดไปดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การผลิตเอกสารเพื่อการสื่อสารการตลาดและตราสินค้าของมหาวิทยาลัย เช่น แผ่นพับ  สูจิบัตร  โปสเตอร์ วารสารเนื่องในวาระต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งกำหนดรูปแบบการสื่อสาร เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารตราสินค้าของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการรณรงค์โฆษณาและประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของงานสื่อสารการตลาด ประกอบด้วย

 • กำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและแผนงานด้านการสื่อสารตราสินค้า
 • ผลิตเอกสารเผยแพร่หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารการตลาดและตราสินค้า
 • การบริหารภาวะวิกฤติและประเด็นข่าว
 • การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM)
 • วางแผนและจัดโครงการต่าง ๆ ทางการตลาด เพื่อให้การสื่อสารองค์การเกิดประสิทธิภาพทางตราสินค้า
 • ปฎิบัติงานด้านสื่อสารการตลาดอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วารสาร