พันธกิจ วิสัยทัศน์ ปรัชญา

กองสื่อสารองค์การ

พันธกิจ

กองสื่อสารองค์การ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านภาพลักษณ์และสื่อสารองค์การของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายประเภท อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงบันทึกภาพข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย

 

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านการสื่อสารองค์กร มุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

 

ปรัชญา

สร้างสรรค์สื่อ ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่ประชาคมโลก