ข่าว

ราชมงคลพระนคร เสริมศักยภาพนักสื่อสารองค์กร ยุค 4.0

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ระหว่างวันที่ 8–9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้สอดรับกับการทำงานในยุคดิจิทัล พร้อมนำมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน ซึ่งมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาอย่างยาวนาน ได้แก่ คุณเหมือนฝัน นิลคูหา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ โมเมนโต้ จำกัด, รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร, คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่, คุณณัฐวุฒิ วากะดวน นักวิชาการศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV และคุณณัฏฐ์ ณัฏฐกุลศิริ อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา