ข่าว

รับสมัครผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี 2564

ขอเชิญหน่วยงาน เสนอชื่อบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี 2564 ลุ้นรับเงินรางวัลรวม 10,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ตุลาคม 2564 โดยผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองสื่อสารองค์การ โพร 02 665 3777 ต่อ 6931, 6022, E-mail: cci@rmutp.ac.th และเว็บไซต์ https://cci.rmutp.ac.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shorturl.asia/Xtfp4

ใบสมัครแบบการคัดเลือกผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น