ข่าว

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สังกัดกองสื่อสารองค์กร

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ตั้งแต่ วันที่ 14 – 22 มีนาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) http://recruit.rmutp.ac.th/?p=1041

01