ข่าว

พิธีมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปีที่ 3

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปีที่ 3 จำนวน 13 รางวัล ให้แก่นักเรียนทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวเจนิสษา แสงอรุณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายโยธิน บุญยงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จ.สุรินทร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี ภายในงาน 14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562