ข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยและผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น

20160728_9052

 

เตรียมพร้อมคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยและผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่นและผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร ราชมงคลพระนคร โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ ในเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วิธีการตัดสิน จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือก และกำหนดการรับสมัคร โดยให้หน่วยงานคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส่งมาพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในงานวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ 12 ในวันที่ 18 มกราคม 2560

20160728_616320160728_463020160728_6163