ข่าว

ประชุมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 โดยมีผู้บริหารที่กำกับดูแลงานสื่อสารองค์กรและนักสื่อสารองค์กรทั้ง 9 คณะเข้าร่วม ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561